Xin chào; Tôi

Lou Alcalá

Nhà phát triển ứng dụng web và thiết bị di động

Python, HTML, CSS, PHP, JavaScript, Swift, Java Android


Liên lạc:


Hiện đang làm việc trên: